Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı

Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı

Toplumsal kalkınma hızını artırmak ve üst düzeyde tutabilmek için temel unsur insan gücüdür. Yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlıklı yaşam (sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı, biçimlerinin benimsenmesi büyük önem taşır. Bilindiği gibi sağlık; bireyin bedenen, ruhen, aklen ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde gelişmekte olan ülkelerin yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı halk sağlığı sorunları ile gelişmiş ülkelerde görülen aşırı ve dengesiz beslenme sonucu gözlenen kronik hastalıklar birlikte görülmektedir. Bu nedenle günümüzde koruyucu sağlık hizmetlerinde toplum beslenmesi; toplumda beslenme sorunları oluşmadan önce önlem alınması, toplumda beslenme durumunun düzeltilmesi ve geliştirilmesi ve sağlığın korunması çabalarında büyük önem taşımaktadır. Değişik kültür ve sosyal yapıda yaşayan özel grupların (bebek ve çocuklar, gebe ve emzikliler, yaşlılar, işçiler, sporcular) beslenme durumlarını geliştirmek üzere stratejiler geliştirmek ve besin tüketimini etkileyen etmenlerin tanımlanması ve beslenme eğitiminin bilimsel yollarla planlanması gerekmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için toplumun beslenme durumunun saptanması ve sorunların belirlenerek değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması, ülkenin genel beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanması ve toplumun bilinçlendirilmesi ulusal besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması, büyük önem taşır. İnsanlar güvenilir, uygun fiyatta, kaliteli sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirecek besinleri satın alma ve tüketme hakkına sahiptir. Gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, çevrenin korunması ve sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması amacıyla politika ve stratejiler oluşturulurken besin - beslenme ve sağlık kavramları birlikte ele alınmalı, bilim ve teknoloji stratejileri oluşturulmalıdır. Tüm bu nedenlerle, araştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik özelliklerini taşıyan, toplumun beslenme sorunlarının çözülmesinde görev alabilecek, beslenme eğitimi planlayıp yönlendirebilecek, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanmasında ve yönlendirilmesinde, sürdürülebilir besin güvencesinin sağlanmasında görev alabilecek toplum beslenmecisinin yetiştirilmesi, bu konuda yetenek ve beceri kazandırılabilmesi amacıyla verilecek eğitim büyük önem taşımaktadır.