Anabilim Dalları

Beslenme ve Diyetetik bölümü içerisinde açılan 4 anabilim dalı aşağıda belirtilmiştir.

1. Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı

2. Diyetetik Anabilim Dalı

3. Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim Dalı

4. Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı

Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı

Beslenme Bilimleri Anabilim dalı, besinlerin ve besin ögelerinin türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki rollerini, besinlerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretimden tüketime değin besinlere uygulanan işlemlerin besin ögelerine etkilerini ve ayrıca çeşitli yollarla besine bulaşarak besin kirliliğine neden olan bileşenleri ve besinlerin sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili biyolojik süreçleri ve moleküler mekanizmaları inceleyen bilim dalıdır. Anabilim dalı çalışmaları ile yaşam boyu birey ve toplum sağlığının korunması için gerekli ileri düzeyde bilgi üretmeyi, araştırma ve uygulamalar yapmayı ve bu çerçevede akademik bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.

Diyetetik Anabilim Dalı

Doğumdan itibaren bireyin beslenme şekli, bazı hastalıkların oluşma riskini arttırabilmekte veya çocuk ölüm nedenlerini oluşturan birçok hastalığın temelinde beslenme yetersizliği sorunu görülmektedir. Bu nedenle döllenmeden başlayarak büyüme ve gelişmenin tamamlanmasına kadar uzanan değişik dönemlerde; organizmanın anatomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin bilinerek beslenme ilkelerinin uygulanması ve daha erken yaşlarda doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması çok önemlidir. Ayrıca gerek gebe gerekse emzikli anne beslenmesinin, annenin ve bebeğin sağlığındaki önemi tartışılmazdır. Bebeklikten başlayarak her yaş grubunda görülebilen çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan beslenme ve metabolizma ile ilgili bozuklukları azaltmak, ilerlemesini önlemek ve iyileşmeye yardımcı olmak amacıyla normal beslenme şeklinde yapılan değişikliklere "Diyet Tedavisi" denir. Diyet: bireyin yaşına, cinsine, vücut yapısına, beslenme alışkanlıklarına, fiziksel aktivitesine, sosyo-ekonomik koşullarına göre ve uygun besin hazırlama ve pişirme yöntemleri kullanarak düzenlenmelidir. Zira özellikle çocukluk çağında veya daha ileriki yaşlarda tanısı konulan ve tedavisine başlanan kronik, endokrin, metabolik ve malabsorpsiyon hastalıklarından pek çoğu ilaç tedavisinin yanı sıra ve hatta bazen tek başına yaşam boyu diyet tedavisi ile düzeltilebilmektedir. Bu nedenlerle gerek çocuk, gerekse yetişkin hastaların hızlı ve etkin şekilde tedavisinde ve sağlıklı bir yaşam sürmesinde diyetetik biliminin büyük bir önemi vardır. Bu doğrultuda hastalıklara yönelik diyetetik ürünlerinin üretimine yönelik teknolojik gelişmelerin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu gelişmeler diyetetik ürünlerinin ülkemizde üretimine öncelik verecek yurtdışına bağımlılığı da engelleyecektir

Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim Dalı

Toplu beslenme, insanların ev dışında bir arada bu hizmeti veren kuruluşlar tarafından sunulan yiyecek veya yemeklerle beslenmesi olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren kuruluşlar da “toplu beslenme” yapılan kuruluşlar veya “toplu beslenme sistemleri” olarak adlandırılmaktadır. Kaliteli bir toplu beslenme hizmeti, besin değeri korunmuş (uygun hazırlama ve pişirme teknikleri kullanarak), ekonomik, hijyenik, subjektif kalitesi yüksek, miktar bakımından yeterli ve çeşitlilik içeren besin/yemeklerin tüketicilerin hoşuna gidecek uygun fiziki koşullarda zarif ve doğru bir biçimde sunum/servis edilmesini hedefleyen anabilim dalıdır. Uluslararası standartlar çerçevesinde ülkemizde kaliteli ve güvenilir Toplu Beslenme Hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla; Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı, toplu beslenme alanında donanımlı, üstün nitelikli Yönetici Diyetisyen yetiştirilmesine katkı sağlamak, toplu beslenme alanında eğitim, öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı

Toplumsal kalkınma hızını artırmak ve üst düzeyde tutabilmek için temel unsur insan gücüdür. Yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlıklı yaşam (sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı, biçimlerinin benimsenmesi büyük önem taşır. Bilindiği gibi sağlık; bireyin bedenen, ruhen, aklen ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde gelişmekte olan ülkelerin yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı halk sağlığı sorunları ile gelişmiş ülkelerde görülen aşırı ve dengesiz beslenme sonucu gözlenen kronik hastalıklar birlikte görülmektedir. Bu nedenle günümüzde koruyucu sağlık hizmetlerinde toplum beslenmesi; toplumda beslenme sorunları oluşmadan önce önlem alınması, toplumda beslenme durumunun düzeltilmesi ve geliştirilmesi ve sağlığın korunması çabalarında büyük önem taşımaktadır. Değişik kültür ve sosyal yapıda yaşayan özel grupların (bebek ve çocuklar, gebe ve emzikliler, yaşlılar, işçiler, sporcular) beslenme durumlarını geliştirmek üzere stratejiler geliştirmek ve besin tüketimini etkileyen etmenlerin tanımlanması ve beslenme eğitiminin bilimsel yollarla planlanması gerekmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için toplumun beslenme durumunun saptanması ve sorunların belirlenerek değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması, ülkenin genel beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanması ve toplumun bilinçlendirilmesi ulusal besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması, büyük önem taşır. İnsanlar güvenilir, uygun fiyatta, kaliteli sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirecek besinleri satın alma ve tüketme hakkına sahiptir. Gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, çevrenin korunması ve sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması amacıyla politika ve stratejiler oluşturulurken besin - beslenme ve sağlık kavramları birlikte ele alınmalı, bilim ve teknoloji stratejileri oluşturulmalıdır. Tüm bu nedenlerle, araştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik özelliklerini taşıyan, toplumun beslenme sorunlarının çözülmesinde görev alabilecek, beslenme eğitimi planlayıp yönlendirebilecek, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanmasında ve yönlendirilmesinde, sürdürülebilir besin güvencesinin sağlanmasında görev alabilecek toplum beslenmecisinin yetiştirilmesi, bu konuda yetenek ve beceri kazandırılabilmesi amacıyla verilecek eğitim büyük önem taşımaktadır.

Eski Site